Kunskap kan lösa Blekinges vårdkris

Insändare Artikeln publicerades
Bara genom en förändring som leder till att sjukvården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa både dagens och framtidens utmaningar, skriver Jan Nilsson och Stefan Lindgren.
Foto: Magnus Neideman / SvD / TT
Bara genom en förändring som leder till att sjukvården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa både dagens och framtidens utmaningar, skriver Jan Nilsson och Stefan Lindgren.

Vården behöver ett kunskapsorienterat ledarskap.

Hälso- och sjukvården måste lära sig att utveckla sig själv. Bara om vården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa dagens problem. Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet presenterar ett gemensamt åtgärdsprogram för att förbättra svensk sjukvård.

För att människor ska känna trygghet behöver hälso- och sjukvården finnas där när vi är som svagast. I dag väntar många Blekingebor – på att få genomgå en behandling eller träffa rätt person inom vården. Det saknas personal inom flera yrkesgrupper. Samtidigt har Sverige en vård som presterar goda medicinska resultat.

Sjukvården har en hög andel forskarutbildad personal och våra nationella register ger unika möjligheter att följa upp resultat. Det här ger goda förutsättningar att ta oss an vårdproblemen i Blekinge såväl som i resten av landet. Ett avgörande problem i dag är att det forskas för lite om hur vården kan utveckla den egna verksamheten.

Förr ansvarade ofta samma person för både vård och forskning, i regel en kliniskt verksam professor. I dag sker större delen av den kliniska forskningen utanför den ordinarie vårdsverksamheten. Det beror bland annat på att klinisk forskning har svårt att få forskningsmedel och att vården har marginaliserat forskningen till förmån för produktion och budgetmål.

Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet presenterar därför ett gemensamt åtgärdsprogram för en kunskapsrevolution inom vården:*

Gör universitetssjukvården till kunskapsnav.

För att integrera forskning och kompetensutveckling i hela vårdkedjan bör universitetssjukvården få en ny roll med uppdrag att utveckla och sprida kunskap inom hela hälso- och sjukvården.*

Inrätta ett nationellt samordningsinstitut.

För att stärka samordningen av forskning och utveckling bör det bildas ett nationellt institut som kan samordna det offentliga stödet till klinisk forskning och kunskapsstöd.

Inför biträdande verksamhetschefer.

Vården behöver ett kunskapsorienterat ledarskap. Vi föreslår två biträdande verksamhetschefer. Den ena med ansvar för administration. Den andra med ansvar för forskning, utveckling och utbildning.

Skapa en gemensam e-plattform.

I dag har hälso- och sjukvården ett antal olika system för vårdinformation som inte kan kommunicera med varandra. För att skapa ökad samordning behövs en gemensam e-plattform där journaldata, kvalitetsregisterdata och biobanksresultat blir tillgängliga på ett integrerat sätt.

Forska om multisjuka.

En effektiv vårdkedja för sköra och multisjuka handlar om att förebygga vård och utforma vårdplaner med tydlig ansvarsfördelning. Det nationella institutet bör säkerställa att det görs riktade forskningssatsningar om denna patientgrupp.

Bara genom en förändring som leder till att sjukvården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa både dagens och framtidens utmaningar. Är Blekinges landstingspolitiker beredda att göra de nödvändiga förändringarna?

Jan Nilsson, ledamot Kungl. Vetenskapsakademien

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet