Försvarets existens hotad i Karlskrona

Insändare Artikeln publicerades

Efter Kristdemokraten Tobias Jemjebys insändare om Karlskrona kommuns agerande kring detaljplanen på Rosenholm, och dess potentiella påverkan på Försvarsmaktens övningsverksamhet har KD i Karlskrona officiellt och inofficiellt blivit anklagade av både Patrik Hansson och Börje Dovstad för att fara med osanning.

Debatten grundar sig på skolornas framtid på Rosenholm – där två skolor har tillfälliga bygglov – eftersom bullret från Försvarsmaktens skjutbanor är för högt på skolgårdarna.

Enligt yttrandet från Försvarsmakten finns det problem att ha skolor i närheten av ett övningsområde. Endast en liten del av det fd regementsområdet är stadsplanlagt, och den delen är i det närmaste omöjlig att förtäta då de befintlig byggnation med kulturhistoriska värden och planbegränsningsbestämmelser idag effektivt begränsar möjligheten till exploatering.

I planförslaget från 2003 slås det fast att i områdets södra del skall befintlig bebyggelse bevaras och utvecklas för idrotts och centrumändamål. I centrumändamålet specificeras bland annat lokalernas användningsområdet som logi och utbildning.

Friskolorna i områdets södra del har nu i 15 års tid bedrivit sin verksamhet med tillfälliga bygglov vilket innebär att byggloven beviljades för en åtgärder som uppfyllde någon eller några, men inte alla, förutsättningar för ett permanent bygglov.

Huvudregeln är att permanent bygglov ska beviljas för åtgärder som kräver lov vilket betyder att om åtgärden uppfyller alla förutsättningar för permanent bygglov så får inte tidsbegränsat bygglov ges.

Det den styrande majoriteten har att ta ställning till i år är huruvida friskolornas verksamheter skall tvingas avvecklas eller ges permanenta bygglov, vilket i sin tur skulle ställa hårda krav på bullerbegränsande åtgärder.

Beräkningar som kommunen tagit fram gör gällande att det skulle behövas 14 meter höga plank för att klara sagda miljökrav, vilket naturligtvis är en orimlighet i vilket sammanhang som helst.

– Det råkade bli så att de kommunala skolorna fick permanenta bygglov. Men de gavs inte på helt korrekta grunder eftersom man glömde tillfråga Försvarsmakten, säger Magnus Larsson (C), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Eftersom Rosenholmsområdet är ett riksintresse måste försvaret få chans att yttra sig i sådana frågor. – Detta var ju ett antal år sedan, men någon missade att skicka remissen. Det är allt jag vet, säger Magnus Larsson.

Att Patrik Hansson och hans koalition har ett grannlaga beslut att genomdriva råder inget tvivel om, men vilken verksamhet som väger tyngst för ett kommunalråd i spetsen för en vacklande trojka råder inget tvivel om. I en kommun med växtvärk vinns inga val med beslut om nedläggning av populära skolor, vare sig dom är fria eller kommunala.

Patrik Hanssons propåer till Försvarsmakten om möten om den uppkomna situationen har mötts med kalla handen.

Vårt påstående att det på majoritetens agenda står en vidarexploatering av Rosenholmsområdet, potentiellt på bekostnad Försvarsmaktens övningsverksamhet och därmed i förlängningen dess existens i Karlskrona kommun ter sig välgrundad, så Patrik Hansson - Vem är det som glider på sanningen ?

Bengt Jönsson , Ordförande Kristdemokraterna i Karlskrona

Billy Åkerström, Gruppledare Kristdemokraterna i Karlskrona

Pelle Nordensson, Politisk sekreterare Kristdemokraterna i Karlskrona

Adam Jansson, Ordförande KDU i Blekinge, Riksdagskandidat

 

Svar direkt:

Det är trist att KD Karlskrona Trumpifiera det politiska samtalet. Det är inte min sak att svara på en öppen fråga som ställs direkt till Patrik Hansson och Socialdemokraterna.

När KD pekar ut mig med namn och oss i Karlskronas styrande majoritet som grupp vill jag gärna ge min syn på saken. Vi i Karlskronas styrande majoritet har aldrig - och kommer aldrig - att agera på ett sätt som äventyrar Marinens etablering i Karlskrona.

Att påstå något sådant är helt enkelt att fara med osanning. Tvärt om arbetar vi varje dag för att Marinen ska kunna utvecklas och frodas och få bästa förutsättningar för dess välkomna expansion.

KD Karlskrona trumpifierar det politiska samtalet genom att sprida felaktiga påståenden, förolämpningar och rena osanningar. Måhända kan det finnas partistrateger som anser att Trumpifiering kan ge fler mandat i det kommande valet, själv är jag övertygad om att det spär på politikerföraktet.

Avslutningsvis måste jag som liberal ställa mig frågande till KDs påstående om att vara det mest försvarsvänliga partiet. Det var bl.a. KD som gjorde upp om försvaret i riksdagen. Liberalerna ställde sig utanför uppgörelsen eftersom vi anser att den av KD framförhandlade försvarsuppgörelsen inte ger försvaret de pengar det behöver.

Börje Dovstad, Kommunalråd (L), Karlskrona Kommun

Patrik Hansson, S, har avböjt att kommentera KD:s debattartikel ovan.