Kära kommunalråd, lyssna på bönderna

Kristdemokraterna ,

Svar på insändare 11/12 mars från kommunalråden Hansson, (S), Dovstad, (L) och Larsson, (C) i Karlskrona. Vilka vårdcentraler har majoriteten i Karlskrona kommun ”dragit in”? Vilka skolor i Karlskrona kommun har lagts ned under denna mandatperiod?

På vilket sätt har majoriteten visat bristande förståelse för kommunikation och på vilket sätt har egentligen Karlskronas Kristdemokrater agerat i frågan om E22:ans nya sträckning? VAD gör Kristdemokraterna, frågar sig kommunalråden.

Avseende förståelsen för kommunikation så finns det förutom den fantastiskt lyckade satsningen på Tjurköpendeln mycket att önska, som en översyn och reformation av nattkommunikationer till tätorterna på landsbygden.

I frågan om nya E22:ans sträckning har vi till skillnad från majoriteten lyssnat på lantbrukarna på Ramdalaslätten, sett deras förslag till en alternativ dragning och stöttar det förslaget fullt ut. Att exploatera bort bland Sveriges mest produktiva åkermark, mark som i enlighet med regeringens intentioner måste värnas i syfte att säkra inhemsk livsmedelsproduktion rimmar riktigt illa med MB 3 kap. 4 §: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”

Dessutom är Karlskrona en ekokommun, och har genom detta förbundit sig att följa det naturliga stegets så kallade hållbarhetsprinciper. Dragningen av nya E22 över för Sverige riksintressant jordbruksmark är ett tydligt avsteg från den tredje av dessa – att inte utöva undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av ekosystem)

Kära kommunalråd, lyssna på lantbrukarna i denna fråga! Avseende vår ambition att ge en livskraftig landsbygd likvärdiga möjligheter och hur detta skulle ske, beskrev vi detta tydligt i vårt budgetresonemang för 2017, där vi skrev följande;

”Karlskronas unika mix av skogsbygd, landsbygd och skärgård, har försummats allt för länge. Därför kommer vi att satsa på initiativ från det lokala föreningslivet som främjar kultur- och fritidsaktiviteter i dessa kommundelar genom en utökad ram för den sk. skärgårdsmiljonen”

I klartext; När ni som styrande i kommunen halverade miljonen till skärgården så föreslog vi ett tillskott till landsbygden för att skärgården inte skulle förlora sina pengar. Att ni väljer att misstolka eller inte har läst vad vi skrivit är bara att beklaga.

KD ser hela kommunen och lyssnar på innevånarna. Vi lovar inte guld och gröna skogar, men vi lovar att efter bästa förmåga jobba för att varje skattekrona används på ett så bra sätt som möjligt.

Slutligen, ibland så blir det fel. Majoriteten har inte vare sig dragit in några vårdcentraler eller lagt ner några skolor under denna mandatperiod. Att vi anklagat er för detta ber vi uppriktigt om ursäkt för.