Kommunen går byggherrens ärende

Insändare Artikeln publicerades

Om tillstånd för byggskylt på Kilströms kaj:

Bygglov har beviljats för en temporär byggskylt på Kilströms kaj. Bygglovet gäller under förutsättning av tillstånd från fastighetsägaren. Enligt de uppgifter vi fått är kommunen fastighetsägare. Vi frågar oss då varför tillstånd ges till en skylt. Frågan är vem som gett tillståndet och med vilket bemyndigande.

Vi ser det som utmanande att en skylt, där det påstås att det omstridda projektet kommer att genomföras, kommer upp innan bygglov för projektet har beviljats. Avsikten med skylten är uppenbart att ge intryck av att de osäkerheter som finns runt projektet skulle vara avklarade. Kommunen går här på ett uppseendeväckande och stötande sätt byggherrens ärende. Skyltens text är ett bra uttryck för den självgodhet och arrogans inför kulturarvet som präglar arkitektens och byggherrens hållning.

Att byggherren vill göra reklam och väljer ett smaklöst sätt att göra det på är inte förvånande. Men om kommunens tjänstemän eller politiker medverkar innan formella beslut föreligger är det ytterligare ett flagrant exempel på bristande respekt för korrekta processer som präglat ansvariga tjänstemäns sätt att hantera projektet.

Vidare så känns det inte seriöst då det fortfarande ligger en anmälan till kommunen där exploateringschefen Ola Robertsson och kommunjuristen Benita Andersson bara svarat på ett av tre påpekanden angående samrådet för projektet.

Åke Larsson

Ordförande Björkholmens Byalag