Tvinga inte präster viga samkönade par

Arne Palmkvist ,

Till folk i Svenska kyrkan! Vakna och gå till val senast den 17 september. Vi kan som medlemmar i Svenska kyrkan gör stor skillnad på hur vårt kyrkomöte kommer att påverka och besluta i en rad framtida frågor.

Skall vi fortsätta att låta politiseringen och polariseringen fortsätta eller att vi istället kan få en kyrka som är vital och levande samt vilande på biblisk och klar evangelisk Luthersk grund och inte bestämd av riksdagspartiernas vänster-högeruppfattningar eller sekulariserande idéer.

Därför är den gula röstsedeln viktig att studera , begrunda och välja rätt innan du stoppar ner den i urnan. Detta val påverkar också i hög grad vad som kommer att ske i våra lokala församlingar och i stiften.

På kyrkomötena beslutas om viktiga och övergripande frågor i Kyrkoordningen och t. ex. hur det blir med löftet till prästerna om respekten för deras samvetsbetänkligheter i att viga samkönade par och slippa sådant tvång som nu föreslagits från Socialdemokratiskt håll med en tydlig politisk inblandning.

En annan aktuell fråga är också huruvida kyrkan i framtiden skall behålla huvudmannaskapet för begravningsväsendet som varit en hedervärd tradition för kyrkan. En levande kyrka vill värna om kyrkans fortsatta förvaltning av denna pietetsfulla uppgift och tjänst för allmänheten, liksom vi vill värna om respekten för religionsfriheten och inte göra våld på rätten för prästerna att avstå från samkönade vigslar.

Valet för stiften med röda valsedlar och de lokala församlingarnas vita kan utgöras av en mängd olika nomineringsgruppers valsedlar och här bör man verkligen ta sig tid med rannsakningen av namnlistorna på valsedlarna.

Det bör vara viktigt välja listor med personer man vet har ett välgrundat intresse för kyrkans gudstjänstfirande och församlingsverksamhet i övrigt. Kandidaternas lämplighet för kyrkoförsamlingens liv och arbete bör därför gå före partitillhörigheten politiskt sett .

Jag anser för min del att för kyrkans bästa kan det finnas anledning att prioritera nomineringslistor med klart mål för en bekännande, levande och öppen kyrka.