Utsläppen i Mörrumsån blir renare

Marika Wennberg ,

Det är många som är oroliga över att lakvatten, enligt den miljödom som kom för några veckor sedan, orenat ska släppas ut från deponin i Mörrum. Detta är en missuppfattning. Enligt domen kommer utsläppen i Mörrumsån bli renare i framtiden jämfört med hur det är idag.

Västblekinge Miljö AB (VMAB) leder idag, och har gjort så i många år, sitt lakvatten till Mörrums avloppsreningsverk där detta blandas med avloppsvattnet från Mörrums samhälle med omnejd. Ett konventionellt avloppsreningsverk är inte byggt för att rena lakvatten, speciellt inte ett så gammal avloppsreninsgverk som i Mörrum.

Idag släpps alltså mer förorenat vatten ut i Mörrumsån än det, enligt miljödomen, kommer att göras framöver efter att Mörrums reningsverk lagts ner och VMAB kommer att rena sitt lakvatten i en egen reningsanläggning. Lakvatten är det regnvatten som passerar avfallsdeponin och därigenom blir förorenat.

Idag har Mörrumsån god kemisk status och är fullt tjänlig att till exempel bada och fånga fisk i. Däremot är den ekologiska statusen måttlig och behöver förbättras. Vi jobbar hela tiden för Mörrumsåns och kommunens bästa och vill självklart bara göra saker bättre efter de förutsättningar som finns.

Karlshamns kommun välkomnar därför miljödomen som slår fast att lakvattnet i framtiden inte ska tas om hand av Sternö reningsverk efter att Mörrums reningsverk lagts ner. Enligt domen kommer lakvattnet framöver att renas i en specialanpassad anläggning som är gjord för ändamålet. VMAB kommer få utsläppsvillkor på detta, det vill säga att föroreningshalterna måste ligga under vissa värden innan det renade lakvattnet får släppas ut i Mörrumsån. Reningen av lakvattnet och kontrollen över vad som släpps ut i Mörrumsån kommer alltså att bli bättre än vad det är idag!

Mörrums avloppsreningsverk kommer att läggas ner under 2018 och avloppsvattnet från samhället kommer istället att ledas via en överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk. Därmed kommer inte Mörrumsån heller att belastas av avloppsvatten från Mörrums samhälle med omnejd som den hittills gjort.

Om lakvattnet fortsatt hade letts till VA-systemet och Sternö avloppsreningsverk hade processen här kunnat äventyras. Sternö är idag ett helt biologiskt reningsverk som är mycket känsligt för förändringar på inkommande vatten. Slammet på Sternö avloppsreningsverk är dessutom certifierat och kan spridas på åkermark med vissa grödor. Denna certifiering hade inte kunnat förnyas om ett lakvatten, orenat eller renat, hade letts till verket.