Väntetiden längre till psykiatrin i Blekinge

Ingrid Hermansson (C) Silke Jacob (C) ,

Köerna till psykiatrin är för långa och de regionala skillnaderna är för stora. Den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som prioriterar att tillföra mer pengar till den nära vården.

Tidigare fanns det en överenskommelse mellan alliansregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De landsting som kunde ordna ett första besök inom 30 dagar till minst 90 procent av patienterna fick del av ett prestationsbaserat statsbidrag. 30 dagar ansågs då vara en lämplig och möjlig tidsgräns.

S-MP-regeringen tog bort de extra statsbidragen inom BUP -verksamheten och därmed försvann även den förstärkta vårdgarantin. Numera är den maximala väntetiden 90 dagar, samma tidsgräns som inom den övriga specialiserade sjukvården. Den förstärkta vårdgarantin innebar att ett första besök för bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin skulle erbjudas inom 30 dagar. Av Sveriges 21 landsting och regioner är det bara Kalmar som i dag klarar de kraven, enligt uppgifter från SKL i Dagens Medicin. 2013 var det 17 landsting som klarade samma sak.

Tillgängligheten har försämrats radikalt sedan den nuvarande regeringen avskaffade den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Att regeringen tog bort alliansens vårdgaranti 2014, har nu visat sig få förödande effekter för barn och unga. I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt. Under alliansregeringen 2014 klarade Blekinge som ett av de 16 landsting kraven för vårdköerna, och nu endast ett enda. Så kan vi inte ha det. Sverige behöver ett nytt ledarskap som prioriterar den nära vården.

God medicinsk säkerhet, tillgänglighet samt att ha patienten i centrum är viktiga beståndsdelar i en god vård. Tillgänglighet är ett viktigt område, det är en av förutsättningarna för att åstadkomma trygghet i vården. Samtliga patientgrupper måste tas emot utan att väntetiderna blir för långa, där 30 dagar är en maximal väntetid.

BUP i Blekinge klarar av den psykiska ohälsan på ett relativt bra sätt, vilket innebär att eftersom gruppen är prioriterad. Väntetiden överstiger dock de maximala 30 dagarna. Väntetiden på att få utredningar gjorda har dessvärre blivit ännu längre.

I Blekinge tas akuta patienter emot direkt utan att behöva vänta.

Från januari 2016 då 88 procent fick vård inom 30 dagar fram till augusti 2017 då siffran sänkts till 66 procent är en negativ utveckling i Blekinge.

• Centerpartiet har i vårbudgeten tagit ett krafttag för att korta köerna till psykiatrin för barn och unga. Vi satsar därför 300 miljoner kronor per år, de kommande tre åren, på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

• Centerpartiet vill se en ökad trygghet utan väntetider inom psykiatrin för barn och unga i hela landet. I dag tar det för lång tid innan barn, unga och deras familjer får hjälp och stöd när en ung människa mår psykiskt dåligt. Köerna är för långa och de regionala skillnaderna är för stora. Den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som tillför mer pengar till den nära vården.