Värna åkermarker i Karlskrona kommun

Centerkvinnorna, Rödeby ,
Bygg på mindre värdefull mark, tycker Centerkvinnorna i Rödeby i samband med debatten om E22:s nya sträckning förbi Jämjö.
Foto:Maths Olsson/SYDOSTRAN
Bygg på mindre värdefull mark, tycker Centerkvinnorna i Rödeby i samband med debatten om E22:s nya sträckning förbi Jämjö.

Värna betesmarker och åkermarker i Karlskrona kommun. I en tid av utbyggnad av bostäder och infrastruktur, krävs även eftertanke och klokskap.

Det går inte att ryckas med gällande enskilda eller offentliga byggplaner och initiativ, utan att konsekvensbeskrivning och analyser görs. Beslut bör fattas på gedigna underlag.

Det är av yttersta vikt att värna åkermarken och betesmarken. Låt åkermarken vara mark som används för att odla livsmedel. Låt betesmarken används för betande djur. Låt löv-, bland- och barrskog används t.ex. för materialproduktion till att öka byggnation i trä. Låt sedan dessa områden vid sidan av sitt huvudanvändningsområde vara en plats där människor får vistas för rekreation och friluftsliv.

För den stigande psykiska ohälsan hos befolkningen krävs område med natur att kunna ströva fritt i, för nöje och återhämtning. En god friskvård hos befolkningen minskar behovet av sjukvård. För att fortfarande ha en livsmedelsproduktion krävs områden där livsmedel kan odlas och djur kan beta. För att hela landet ska leva krävs förutsättningar att driva företag på landsbygden.

– Centerpartiet vill värna den biologiska mångfalden som är beroende av hållbar produktion i våra skogs-, åker- och betesmarker.

– Centerpartiet vill att åkermarken ska ses som en begränsad tillgång som måste skyddas bättre.

– Centerpartiet vill att hela landet ska leva och lantbruket och skogsbruket tillsammans med andra landsbygdsföretag ska ha möjligheten att växa och utvecklas.

Bygg därför på mindre värdefull mark, låt därför betesmarken och åkermarken vara en plats för friluftsliv och rekreation både i skogsbygden, längs kusten och på öarna. Var rädd om de naturresurserna vi har!