Stationsstaden kräver jätteinvesteringar

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Fojab

Med markköp och bygget av en ny godsbangård i Stilleryd kan kostnaderna landa på uppemot 200 miljoner kronor.

Karlshamns kommun har stora visioner när det gäller området i anslutning till järnvägsstationen. Tanken är att förbereda mark för uppemot 500 nya bostäder.

För att förverkliga den visionen behöver man dock göra rejäla insatser. Den svåraste nöten att knäcka är att bangården vid stationen måste rivas och flyttas till Stilleryd.

– Det är en process med Trafikverket. Nu har vi koll på hur den processen ser ut, säger Anders Siversson som fram till nyligen varit tillförordnad chef för avdelningen för tillväxt och utveckling.

Han hänvisar till en förstudie som gjorts av konsultbolaget Sweco. I den studien läggs förutsättningarna inför en detaljplanering av området. Det framgår bland annat att det behövs undersökningar av marken, både vad gäller föroreningar och hur förutsättningarna för att bygga ser ut.

I förstudien har man också gjort en grov kostnadsbedömning, som enligt Anders Siversson kan förändras under projektets gång. Markarbeten, trafikåtgärder, en gångbro omvandling av resecentrum, avveckling av bangården och dagvattenhantering är några av posterna man räknat på. Sammantaget landar kostnaderna på runt 120 miljoner kronor i Swecos kalkyl. Då är inte kostnaderna för köp av den mark som i dag är privat ägo med. Även bygget av en ny godsbangård i Stilleryd ligger utanför projektet.

Med de posterna inräknade visar den grova kalkylen på att det kan röra sig om kostnader på uppemot 200 000 kronor.

Anders Siversson säger att ett planarbete för hela området ska komma i gång påsikt. Det troliga är att det görs en detaljplan för hela området, som sedan kan delas in i flera olika detaljplaner. Tanken är att den nya stadsdelen ska kunna växa fram i etapper.