Efter lönekaoset - flera politiker kan bli av med sin ansvarsfrihet

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: Mattias Mattisson

Efter avslöjandet i höstas att Karlskrona kommun betalat ut felaktiga löner under flera år, vilket kan ha kostat skattebetalarna miljoner, riskerar nu tre ledande politiker i kommunen att bli av med sin ansvarsfrihet.

Det är i två revisionsberättelser för 2017 som kommunens nio lekmannarevisorer nu riktar kritik mot allvarliga brister i framför allt lönehanteringen, som enligt dem alla lämnat mycket övrigt att önska.

Att det i år blev två olika rapporter beror på att de inte var överens om hur långt de skulle gå i sin kritik.

Två av revisorerna, Bo Löfgen, L, och Katarina Vastamäki, V, anser att de tre ledande politikerna i drift- och servicenämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Det handlar om ordföranden Peter Johansson (S), 1:e vice ordföranden Gunilla Ekelöf (L), samt 2:e vice ordförande Anna Ottosson (M).

De två menar också att även Kommunstyrelsen ska omfattas av revisionens anmärkningar.

Detta eftersom det framkommit uppgifter om att kommunens HR-funktion varit vidtalad om problemen, men ändå inte ingripit.

I övrigt är samtliga revisorer eniga om att ledamöterna i drift- och servicenämnden, i socialnämnden, i kunskapsnämnden och i funktionsstödsnämnden ska tilldelas en anmärkning, ”för bristande styrning, ledning och kontroll”.

Den utredning som gjorts/görs visar att det inte bara handlat om tillkortakommanden i rutiner och kontroller, och att ansvaret varit otydligt, utan att detta ”kaos” också utnyttjats för bland annat medvetna avsteg från riktlinjerna kring till exempel godkännande av övertid, jour och frånvaro.

I samtliga de fall där löner betalades ut även sedan den anställde slutat, eller aldrig påbörjat sin tjänst, upptäcktes detta först då de själva hörde av sig.

Mycket har dock hänt sedan dess, och revisorerna tycks i varje fall inte helt missnöjda med hur verksamheterna i övrigt bedrivits i kommunen. Man noterar emellertid att det redan eftersatta underhållet på kommunens fastigheter och vägar är fortsatt stort, att budgeterade investeringar släpar efter i en grad högre än i jämförbara kommuner, att såväl social- som funktionsstödsnämnden ofta för en kamp mot klockan, och riskerar att bryta mot lagen, i många ärenden.

Men också att nettokostnadsutvecklingen i fjol översteg ökningen av skatteintäkter och statsbidrag, och att den utvecklingen tycks fortsätta – vilket kräver mest möjliga fokus i samtliga verksamheter.

De båda revisionsrapporterna ska nu underställas kommunfullmäktige, för diskussion och beslut.