Vi behöver jämlik och tillgänglig vård

Ledare Artikeln publicerades

En av sjukvårdens stora utmaningar är att ge en jämlik vård efter våra behov samtidigt som vården ska vara tillgänglig. Resurserna är begränsade och vården har stora problem med att lösa bemanningsproblemen utan att använda dyr hyrpersonal.

När det kollektiva hänsynstagandet var större i samhälle så gick det att föra ett resonemang kring att människor med lindriga besvär fick vänta lite mer för att de med svåra diagnoser skulle få sin vård först. Vård efter behov.

Dagens individualistiska samhälle omöjliggör en sådan diskussion. Får inte patienten vård direkt så ska det lösas på ett annat sätt av en annan leverantör. Har den offentligt drivna vården en dålig tillgänglighet så blir den än mer urholkad för då äts resurserna upp av privata aktörer som tar hand om patienterna istället.

Valfrihet och privatiseringarna i vårdsektorn har förändrat förutsättningarna för hur vi kan planera vården och fördela resurserna. Tidigare kunde landstingen vara tuffa i sina prioriteringar men idag behövs det ett marknadstänk för att inte den offentligt drivna sjukvården ska tappa ännu mera på vårdmarknaden.

Ska vi ha en chans att ge en rättvis och jämlik vård så krävs det en offentligt ägd och driven sjukvård.

Den dyra vården på sjukhusen håller på att förändras. Vård på sjukhus som hade kunnat undvikas skapar höga kostnader och vårdskador. En enda akut slutenvårdtid motsvarar i genomsnitt kostnaden för 56 läkarbesök i primärvården eller 220 hemtjänsttimmar för de mest sjuka äldre.

Ska medborgarna känna förtroende för svensk sjukvård krävs att man löser ekvationen med en jämlik och tillgänglig vård. Vårt system med en offentligt finansierad och behovsstyrd vård ifrågasätts inte så länge vi kan leverera vård i internationell toppklass.

För att göra det behöver vården anpassas och flyttas ut från sjukhusen. Då frigör vi resurser till vården.