STÄLLS

Ledare Artikeln publicerades

Viktig dom för skydd av åkermark

Mark- och miljödomstolens beslut om att Eon inte får ta åkermark i anspråk för en luftledning mellan Rinkaby och Kristianstad har nu vunnit laga kraft. Av domen framgår att brukningsvärd åkermark skulle tas i anspråk i en omfattning som inte är försumbar om det skulle placeras ut stolpar för den 11,5 kilometer långa luftledningen.

Ett ärende som pågått sedan 2009. Det ger ett visst hopp för att åkermark är på väg att få ett bättre skydd mot exploatering. Centerpartiet i Karlskrona kommun bjöd inför valet 2010 in LRF i Ramdala för att informera om Trafikverkets planer på förbifart Jämjö. Till mötet hade vi även bjudit in dåvarande statssekreteraren i Jordbruksdepartementet Magnus Kindbom.

Han inbjöds för att ta del av ett förslag som skulle göra det avsevärt krångligare och dyrare för Trafikverket att exploatera åkermark. Vår avsikt med att informera LRF var för att precis som i Kristianstad få kommungruppen i Karlskrona att engagera sig för att så långt möjligt undvika exploatering av åkermark.

Det engagemanget kom igång först 6 år senare och då genom enskilda markägare. Men den sena reaktionen kan närmast betraktas som ett under av framförhållning. Detta i jämförelse med den framförhållning Vägverket/Trafikverket visat. Lantbrukarna har inte i uppdrag att planera för infrastruktur vilket däremot är huvuduppdrag för Trafikverket.  Dåvarande Vägverkets framförhållning för förbifart Jämjö imponerar inte.

I många år fanns en korridor avsatt ca 500 meter väst Jämjö kyrka och upp över Ådalen för att sedan ansluta på befintlig väg på den s k flygrakan några kilometer norr om Jämjö. Det ledde i många år till nybyggnadsförbud  nära samhället invid tänkt korridor. Däremot där Trafikverket nu planerar för vägen har det byggts ett antal hus främst under 70- och 80talet.

Fastigheter som kommer att ligga förhållandevis nära tänkt väg och därmed bli allvarligt störda av trafikbuller. Vi vet inte i dagsläget vad Mark- och miljödomstolens utlåtande kommer att betyda för ett generellt stärkt skydd av åkermark mot exploatering. Det vi säkert vet är att i stort sett alla typer  av natur har ett starkare lagskydd mot exploatering än åkermark.

Det måste ändras. För Trafikverket finns två huvudanledningar till att exploatera åkermark. 1. Åkermark har ett extremt lågt lagskydd. 2. Det är i nästan alla lägen billigare att exploatera åkermark jämfört med andra alternativ. Åkermark behöver ett mycket starkare lagskydd. Behovet av det har dessutom förstärkts under innevarande torra sommar.

Mats Lindbom

Jämjöbygdens Centerpartiavdelning