Kvinna nekas rätten till assistans

Olofström Artikeln publicerades
Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom och nekar en Olofströmskvinna assistansersättning.
Foto:MARGARETA GUSTAFSSON / TT
Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom och nekar en Olofströmskvinna assistansersättning.

En kvinna som saknar en arm och har smärtsyndrom nekas assistansersättning. Kammarrätten slår i en dom fast att funktionshindret inte "förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen".

Kommunen har tidigare beslutat att kvinnan har rätt till assistans 52 timmar i veckan på grund av sina funktionshinder. Kvinnan har dysmeli och smärtsyndrom med nedsatt funktion den kvarvarande armen.

Försäkringskassan gjorde en annan bedömning och nekade kvinnan assistansersättning under 2014.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gav kvinnan rätt. Enligt domstolen innebar kvinnans funktionshinder stora svårigheter i den dagliga livsföringen och att hon således hade ett omfattande behov av stöd och service.

Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som nu ger myndigheten rätt. Försäkringskassan anför bland annat att nedsättningen i kvinnans arm inte är varaktig och att funktionshindret sammantaget inte innebär betydande svårigheter i de dagliga sysslorna.

Kvinnan anser å sin sida inte att försäkringskassan ser till hela innehållet i det medicinska underlaget "utan till lösryckta formuleringar".

Kammarrätten konstaterar att kvinnan behöver viss hjälp med olika moment i den dagliga livsföringen samtidigt som andra klaras av. Försäkringskassan anses dessutom ha visat att funktionsnedsättningen "inte fullt ut kan sättas i samband med aktuella diagnoser". Och vidare att "tidsåtgången för sådana moment där hjälp uppenbarligen behövs, t.ex. vid av- och påklädning framstår inte som omfattande".

Sammantaget bedöms funktionshindret inte vara så pass stort så att det "förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service" skriver kammarrätten i sin dom.