Volvo döms för otillåten miljöverksamhet

Olofström Artikeln publicerades
Tingsrätten i Kristianstad dömer Volvo för otillåten miljöverksamhet. Påföljden blir en företagsbot på 50 000 kronor. Volvos rättegångskostnader på nära 740 000 kronor ersätts inte. 2 bilder
Foto:Gunnel Persson
Tingsrätten i Kristianstad dömer Volvo för otillåten miljöverksamhet. Påföljden blir en företagsbot på 50 000 kronor. Volvos rättegångskostnader på nära 740 000 kronor ersätts inte.

Kristianstads tingsrätt dömer Volvo i Olofström för otillåten miljöverksamhet.

Påföljden blir en företagsbot på 50 000 kronor.

Det är Volvo som reglerar vattennivåerna i Immeln enligt en vattendom från 1955. Ursprungligen syftade regleringen till att utvinna energi från vattenkraft till verksamheten.

Numera är den främsta orsaken till regleringen att undvika översvämning vid fabrikerna och i Olofströms tätort.

Enligt villkoret i vattendomen får tappningsmängden vid fördämningen i Edre ström inte vara lägre än 0,4 kubikmeter vatten per sekund.

Vid tio tillfällen mellan juli och september 2013 underskreds riktvärdena för den mängd vatten som rinner nedströms Immeln.

Åklagaren, som hänvisade till Volvos egna mätningar, anser att det är ett solklart villkorsbrott och yrkade på en företagsbot på 300 000 kronor.

Volvo har vid de två rättegångstillfällena erkänt att man har ett övergripande ansvar för att villkoren i vattendomen följs och att tappningen varit för låg.

Däremot har företaget hävdat att man ändå tagit sitt ansvar. Rutinerna med entreprenören Dalkia (numera Veolia), som sköter tillsynen, har följts och man har således gjort vad som kan anses krävas för att förebygga avvikelser.

Bolaget har pekat på att dämmet vid Edre ström vid tillfället utsatts för sabotage. Hur mycket vatten som släpps igenom styrs bland annat av isättning och borttagning av brädor i en fisktrappa. Enligt Volvos advokater har någon lagt i brädor för att minska vattengenomströmningen.

Kristianstads tingsrätt konstaterar först och främst att Volvo brutit mot villkoret i vattendomen.

Vidare så köper tingsrätten inte förklaringen med sabotage. Visserligen har vittnesuppgifter gjort gällande att det faktiskt skett. Men det finns inget i utredningen som bevisar att sabotaget inträffat före den 3 september, vilket är efter den tidsperiod Volvo åtalats för.

Rätten ifrågasätter också varför det inte vidtogs några åtgärder trots att värdena underskreds under så pass lång tid.

Enligt gällande rutiner så fick Volvo rapporter om mätvärdena varje fredag från entreprenören. Trots att Volvo vid fyra tillfällen fått "klara indikationer" på att entreprenören inte förmådde sköta sitt åtagande så agerade man inte.

Det borde enligt rätten ha gjorts trots att det var semestertider och trots eventuellt sabotage.

Limnologer har vid rättegången berättat att den låga tappningsmängden allvarligt riskerat att skada vattenlevande organismer, bland annat den unika Immelöringen.

Tingsrätten slår fast att även om oaktsamheten varit omedveten så kan gärningen inte ses som ringa. Därmed åläggs företaget en företagsbot.

Utredningen visar enligt tingsrätten inte att brottet lett till några skador på naturen men väl att det funnits risk för det.

Att Volvo inte begått brottet uppsåtligen eller av medveten oaktsamhet gör att företagsbotens storlek stannar vid 50 000 kronor. Att rutinerna brustit just i semestertider spelar också in på beloppet. Enligt tingsrätten har vattenverksamheten i övrigt varit välorganiserad och bedrivits ansvarsfullt.

Volvo har begärt ersättning för sina rättegångskostnader som landade på nästan 740 000 kronor. Eftersom bolaget fälls avslås begäran.