Domstol stoppar planer på ny vattentäkt

Eringsboda Artikeln publicerades
Foto:Hasse Holmberg

Kommunala Mijöteknik vill anlägga ett nytt vattenverk på mark intill Eringsboda Brunn.

Men nu stoppar mark- och miljödomstolen planerna.

Mångmiljonprojektet har planerats i flera år, bland annat har flera brunnar redan borrats i området, som alltså ligger intill nöjesstället Eringsboda Brunn.

Ett nytt vattenverk beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor att bygga och syftet med investeringen är att säkra upp dricksvattentillgången till de cirka 450 personer som bor i Eringsboda.

Men nu stoppas det kommunala vattenbolaget Miljötekniks planer. Mark- och miljödomstolen avslår bolagets tillståndsansökan för brunnarna samt uttag av grundvatten.

Domstolen anser bland annat att det förväntade vattenuttaget ur de brunnar som har borrats på platsen inte är tillräckligt högt. Det finns också risk för att halterna av ämnen som järn kan bli för höga i dricksvattnet.

Dessutom är valet av plats, vid nöjesställets grustäckta grusplan som har använts som bilparkering i decennier, en risk, menar mark- och miljödomstolen och pekar på att läckage från fordon kan orsaka föroreningar.

Miljöteknik har heller inte i tillräcklig omfattning utrett andra möjliga lokaliseringsalternativ, menar mark- och miljödomstolen.

Conny Miketinac är va-chef på Miljöteknik. Han vet ännu inte om bolaget tänker överklaga domen.

– Vi har börjat analysera domen, men det dröjer innan vi tar ett beslut kring hur vi ska gå vidare, säger han.

– Men jag är besviken. Mark- och miljödomstolens dom är absolut inte vad jag förväntade mig. Deras resonemang i domen är väl underbyggt, men jag tycker att vi har svarat upp tillräckligt på de synpunkter som har framförts.

Domstolen har också slagit ner på att valet av plats för vattentäkten inte är lämplig med tanke på de intrångskostnader som berör markägaren.

– Vi tycker att det är den bästa platsen, annars hade vi inte lämnat in någon ansökan. Men som sagt, vi vet ännu inte hur vi ska gå vidare.

Va-bolagets fleråriga arbete med det planerade vattenverket i Eringsboda stoppas alltså av domstol. Det förvärrar situationen ytterligare för bolaget, när det gäller dricksvattenförsörjningen i Eringsboda. Under sommaren har det befintliga vattenverket fått fyllas på med vatten med hjälp av tankbil, då mycket låga grundvattennivåer skapat driftsproblem.

Samtidigt rekommenderar Livsmedelsverket att alla samhällen ska ha minst två dricksvattentäkter, vilket Eringsboda saknar. Andra mindre orter i kommunen som Hallabro och Backaryd uppfyller detta idag.

Utöver avslaget i domstolen ska Miljöteknik betala Eringsboda Brunns rättegångskostnader på totalt 150 000 kronor.