Stor kartläggning av PFAS i grundvatten

Kallinge Artikeln publicerades
Foto:Larsen, Håkon Mosvold

Nu meddelar Länsstyrelsen att en kartläggning av PFAS i svenska grundvatten ska göras under hösten och vintern.

Ungefär 5 000 personer berördes då det kommunala bolaget beslutade att stänga ett vattenverk i Kallinge i december 2013, på grund av höga halter av ämnet PFAS i vattnet. Både barn och vuxna visade sig ha förhöjda halter av PFAS i blodet.

Nu startar Vattenmyndigheterna tillsammans med landets länsstyrelser en kartläggning av PFAS i svenska grundvatten. Kartläggningen ska utföras under hösten och vintern.

Så här skriver man i ett pressmeddelande:

"Vattendelegationerna har tillsammans tagit beslut om vilka riktvärden som ska gälla för åtgärdstillämpning i kartläggningen. Under de senaste åren har problem med PFAS i yt- och grundvatten uppmärksammats och höga halter av ämnena har hittats i flera dricksvattentäkter. Ämnena som är svåra att bryta ner lagras i kroppen om ett djur eller människa får i sig dem. Vissa är också giftiga.

– PFAS används främst till brandsläckningsskum, impregneringsmedel och rengöringsmedel. Tidigare undersökningar visar att spridningen av ämnena i miljön kan vara omfattande. Men det saknas en heltäckande kartläggning och det är därför som vi genomför detta under hösten och vintern, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kartläggningen omfattar dels klassning av påverkan, risk och status för PFAS. Vid halter över 90 nanogram per liter vatten (summa för 11 ämnen), betraktas grundvattenförekomsten ha otillfredsställande status och att åtgärder behöver vidtas. Kunskapshöjande åtgärder kommer att starta redan när halten ligger på 20 procent av riktvärdet för att undvika att halterna stiger ytterligare.

– Riktvärdet är samma som det som Livsmedelsverket tillämpar som åtgärdsgräns för dricksvatten, berättar Carola Lindeberg, vattensamordnare i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Förslaget på riktvärde och värde för att vända ökningen av PFAS har varit på remiss under sommaren 2016. De kommer att fastställas i samband med att miljökvalitetsnormer och åtgärder kopplade till PFAS beslutas 2018 av vattendelegationerna. Grundvattnets riktvärden kan komma att behövas justeras ju mer kunskap som kommer fram om de olika PFAS ämnena."