”Skev bild av lönehanteringen i Karlskrona kommun”

Insändare Artikeln publicerades

 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér ger sin bild av som gått fel i lönehanteringen i Karlskrona kommun.
Foto: Mattias Mattisson
Kommundirektör Carl-Martin Lanér ger sin bild av som gått fel i lönehanteringen i Karlskrona kommun.

 

Under senaste veckan har Sydöstran publicerat en rad artiklar om lönehanteringsprocessen i Karlskrona kommun. Bilden som ges i artiklarna känner jag inte igen mig i och artiklarna innehåller både faktafel och spekulationer.

Påståenden blandas med rena tyckanden vilket kan ha sin förklaring i att lönehantering i ett stort företag är en väldigt komplex hantering som det inte är helt lätt att sätta sig in i.

Jag vill därför göra några klargöranden utifrån den kunskap jag har. Det är viktigt för attallmänheten ska få en korrekt bild av Karlskrona kommun och för att alla som arbetar för att rätta till problemen i vår löneprocess ska känna att jag och kommunledningen står bakom dem och är trygga i att de gör ett bra jobb.

 Först och främst, och det är mycket viktigt, det finns och har funnits problem i lönehanteringen i Karlskrona kommun vilket inte är acceptabelt på något sätt. Detta måste vi komma till rätta med.

 I media hänvisas till anonyma källor i rapporteringen och jag villuppmana den som eventuellt har nya uppgifter att lämna dem till kommunen. Till sin chef, till mig eller till den visselblåsarfunktion som finns. När upptäcktes problemen? 2012 omorganiserades lönehanteringen i kommunen. Bland annat skapades en central löneavdelning som ett led i arbetet med att skapa en gemensam löneprocess för kommunens olika verksamheter.

Arbetet med att hitta och rätta fel inleddes, men 2015 stod det klart att problemen var större än vad som tidigare framkommit. Tidigt 2016 etablerade vi därför ett internkontrollsystem som under 2016/2017 hjälpte oss att se omfattningen på problemen och att vi kunde börja kvalitetssäkra hanteringen på ett bättre sätt.

I februari 2017 beslutade kommunens revisorer att inleda en revision. Revisionsrapporten lämnades till kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden den19 oktober 2017. Denna granskning välkomnade vi eftersom den enligt vår uppfattning skulle kunna ge ett ännu bättre underlag för åtgärder.

Revisionsrapporten bekräftade och fördjupade bilden av problemen. I samband med att rapporten presenterades startades ett omfattande åtgärdsprogram på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson. De nya åtgärderna arbetades omedelbart in i det arbete som redan pågick. Det är ett komplicerat och omfattande arbete som kommer att ta tid att slutföra, men vi är inte nöjda förrän arbetet är klart.

I samband med att rapporten presenterades gjorde jag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett uttalande om att ”Vi letar inga syndabockar”. Det har tolkats som att vi inte kräver rättelse från de som fått felaktigt utbetalda löner. Det är fel. Det vi menar är att vi som ytterst ansvariga för verksamheten, tar ansvar här och nu för de problem som finns, även om de uppkommit minst fem år tillbaka i tiden.

Kommunen har också upphandlat externa konsulter som har i uppdrag att granska och föreslå ytterligare förstärkningar av internkontrollen, utbilda chefer och förtroendevalda med mera. Detta kommer att ske under våren 2018. Även felaktig utbetald lön kan vara helt rätt. Det som i debatten sägs vara en felaktig utbetald lön kan ändå vara rätt hanterat.

Det finns en mängd olika anledningar men låt mig ta ett exempel. Måndagen den 22 januari stänger vi lönesystemet, för att januarilönerna ska bearbetas och betalas ut till alla anställda. Om någon då blir sjuk efter den 22 januari så hinner inte de uppgifterna rapporteras in och den anställde får fullt betalt för de dagar hen varit sjuk. Det blir en felaktigt utbetald lön.

I många fall rättas detta till på nästa lön när den anställde eller dennes chef rapporterar in sjukdagarna, men det händer också att kommunen skickar en faktura till den anställde som då betalar tillbaka det som blivit felaktigt utbetalat. I den sammanställning som gjorts för felaktigt utbetalade löner under åren 2015 – 2017 är den allra största delen felaktigt utbetald lön av den här typen.

Vad vill jag säga med detta? Jo, det som benämns ”felaktigt utbetald lön” kan ha sin helt naturliga förklaring och pengarna betalas tillbaka till kommunen. Det existerar ingen perfekt löneprocess där man aldrig behöver korrigera löneutbetalningar. Det vi kan och ska göra, är att arbete för att minimera felen.

Medias rapportering är inte alltid korrekt. Rubriker i media som ”Miljontals kronor läckte ut i felaktiga löner” blir då både sanna och gravt missvisande. Sanna eftersom det betalas ut felaktiga löner, men missvisande eftersom det inte läcker några pengar, de betalas tillbaka till kommunen.Det har rapporterats om en rad mycket uppseendeväckande händelser i media som varken finns med i revisionens rapport eller de uppgifter som kommunen hittat.

Uppgifterna är helt enkelt felaktiga. Det gäller till exempel:

 Påstådda uppgifter om ersättning för personliga inköp av alkohol.

 Påstådda uppgifter om en anställd som fått 5 000 i övertidsersättning varje månad som kompensation för en lågt satt lön.

 Påstådda uppgifter om att utbetalningar för personliga utlägg görs utan verifikation.

De här uppgifterna återkommer i medias rapportering och bidrar naturligtvis till att ge en negativ bild av kommunen. Har det begåtts några brott? Svaret är nej. Vi har inte hittat något som tyder på att någon försökt lura till sig för mycket lön eller ersättning. Skulle vi hitta sådant kommer det att polisanmälas. Det finns inte heller belägg för något sådant i revisionens rapport. För mig är det viktigt att alla känner sig trygga i att kommunens arbete sker med full öppenhet.

Jag undanhåller inte något och mina medarbetare gör ett bra jobb.Det är viktigt att professionen nu får arbetsro att vidta åtgärder och att kontrollsystemen förstärks för att säkra kvaliteten i framtiden. Det är allvarliga och komplicerade problem vi har att hantera och det betyder att svaren ibland också är komplicerade och att det kan ta tid att ta fram dem. Det förekommer uppgifter i media och i debatten som är direkt fel. Jag vill på det här sättet bemöta dem utan att förminska de problem vi har eller de felaktigheter som vi vet har begåtts.

Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, Karlskrona kommun