Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Fler våtmarker behöver restaureras

Under århundraden har sjöar och våtmarker dikats ur för att ge utrymme till odling. Detta har medfört att många våtmarker har torkat ut och i vissa fall växt igen.
Våtmarker • Publicerad 19 mars 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler våtmarker måste återställs som exempelvis skett här, utanför Gärestad för några år sedan.
Fler våtmarker måste återställs som exempelvis skett här, utanför Gärestad för några år sedan.Foto: Anders Nilsson

När dessa viktiga våtmarker försvinner får det negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Vi kan också se att utsläppen av växthusgaser ökar samtidigt som grundvattenbildningen minskar.

1. Biologisk mångfald. Våtmarker är ett samlingsnamn för bland annat sumpskogar, myrar och grunda sjöar. Dessa livsmiljöer utgör hem för en mängd växt- och djurarter som har anpassat sig för att överleva i denna unika miljö. När våtmarker försvinner påverkar det den biologiska mångfalden negativt.

Annons

2. Växthusgaser. Våtmarker som har dikats ut och är utsatta för syre leder till ökade utsläpp av växthusgaser. När våtmarker återställs och blir vattenmättade minskar utsläppen. Sveriges dikade våtmarker släpper årligen ut 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter och står för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp, vilket är mer än den svenska personbilstrafiken.

3. Grundvattenbildning. När våtmarker torrlades försvann mycket vatten från landskapet. Det har i sin tur inneburit att viktiga funktioner som vattenreglering och vattenrening har försvunnit. En annan konsekvens är att det inte längre finns tillräckligt med våtmarker som kan fungera som reservoarer vid torka och naturliga barriärer vid skogsbrand.

I dag pågår ett omfattande arbete med att skapa och restaurera våtmarker runt om i Sverige.

I en ny rapport från länsstyrelserna redovisas de våtmarksåtgärder som gjordes under 2023, antingen av länsstyrelserna själva eller av aktörer som hade finansiering via länsstyrelserna.

Statistiken visar att drygt 2 900 hektar våtmark anlades och restaurerades i Sverige 2023, varav 19 hektar i Blekinge. Det vanligaste syftet var att gynna arter, både rödlistade arter och arter generellt.

”Statistiken visar att drygt 2 900 hektar våtmark anlades och restaurerades i Sverige 2023, varav 19 hektar i Blekinge.”
Helene Andersson, Holmen Skog

Åtgärder som primärt syftade till att minska klimatpåverkan var relativt ovanliga, troligen på grund av bristande kunskap och att det inte har funnits någon stödform som haft fokus på minskade koldioxidutsläpp.

Skogsbolaget Holmen har länge arbetat med att skapa och restaurera våtmarker. Sedan år 2000 samarbetar vi också med Svensk våtmarksfond för att öka antalet våtmarker i Sverige.

Hittills har vi tillsammans skapat eller restaurerat ett fyrtiotal våtmarker runtom i Sverige. Därutöver har Holmen bland annat återställt 330 hektar våtmark i Hälsingland i samarbete med Hudiksvalls kommun.

För att Sverige ska klara flera miljö- och klimatutmaningar behöver ännu fler våtmarker skapas och restaureras. Vi som äger skogsmark har ett stort ansvar att göra vad vi kan.

Helene Andersson, Naturvårdsspecialist på Holmen Skog

Annons
Annons
Annons
Annons