Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Lagen om valfrihet antogs utan analys

Det är lätt att göra en budget på en önskad nivå. Det är svårare att följa den. Det var nog inte många, som trodde att vård- och omsorgsnämnden i Ronneby skulle kunna hålla sig inom ramarna, när budgeten antogs. Prognosen efter Tertial 1 är att budgeten överskrids med 18 miljoner kronor. Då finns inga coronaeffekter med.
Publicerad 3 juni 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förklaringen till överskridandet är, enligt min mening, till större delen att det inte finns någon möjlighet att uppfylla budgetens mål inom den anslagna ramen. LOV skall införas på hemmen. Förvisso var det oklart när under året Attendo skulle öppna sitt boende på Kilen. Nu sker det strax efter midsommar. I sin budget avsatte nämnden inte en enda krona. I prognosen räknar man nu med att kommunen får betala 3 miljoner kronor, motsvarande på sin höjd 10 platser under ett halvår. Min bedömning är att det blir fler äldre, som söker sig till Kilen.

Dilemmat är att nämnden fortfarande räknar med att många äldre söker sig till vård- och omsorgsboendena. Det är inte så. År 2009 fanns det 380 platser på hemmen, nu finns det 297. 2009 fanns det 835 personer som fyllt 85 år, nu finns det kringsvid 990. I genomsnitt har efterfrågan sjunkit med fyra procent per år, om man mäter kvoten platser per antalet personer över 85 år. Nämnden låtsas om att denna attityd hos de äldre inte finns. Bättre bostäder, friskare äldre, etc medför att så många väljer ordinärt boende eller trygghetsboende. Köerna var därtill längre år 2009.

Annons

Idag är köerna minimala. I genomsnitt har 265 av de 275 tillgängliga platserna (utöver korttidsplatserna) använts. Nämnden menar att fem platser till borde ha kunnat utnyttjas. Problemet är att så få vill flytta dit, i synnerhet när Attendo öppnar.

Från tjänstemännen finns skrivelsen: Beslut om reducering av antalet platser har inte skett i tid, vilket kostar pengar. En tom plats kostar nästan lika mycket som en belagd plats. Först nu har man börjat utreda om delar av Vidablick kan användas till annan verksamhet.

Tjänstemännen påpekar att de små hemmen, Backen och Ålycke, är dyrare i drift. Likväl finns det inte en enda krona avsatt i budgeten. Skrämmande.

Kommunstyrelsen styr antalet trygghetsboenden. Fler trygghetsboenden minskar behovet av vård- och omsorgsboende. Å den andra sidan betalade vård- och omsorgsnämnden för gemensamhetslokalerna i Kallinge under ett halvt år innan man behagade använda dem.

Nämnden betalar också hyra för hela Ålycke, trots att flera lägenheter är utdömda. Ronnebyhus skall göra en avstämning med nämnden vart tredje år, där kostnader och intäkter skall stämmas av. Ronnebyhus har aldrig gjort detta. Nämnden kan ha flera miljoner kronor att hämta.

Visst säger sig nämnden spara, exempelvis genom att ta bort dagverksamheten. I stället köper man ut personalen för 1,2 miljoner! Nu skall man spara genom att avveckla trygg inflytt, en verksamhet som man tidigare, med rätta, kunde skryta med.

Sammanfattningsvis: LOV på hemmen är ett ”uppkast” från M, som infördes utan att någon kostnadsberäkning, ej heller någon analys gjordes. Nu kommer den första delen av räkningen.

Att kommunstyrelsen inte ser till att Ronnebyhus redovisar kostnaderna och intäkterna för de byggnader, som ingår i blockhyresavtalet, visar tyvärr på ett genuint ointresse från kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslog, och fick igenom, att förvaltningen skulle ändra vissa skrivningar före det att tertialbokslutet sänds vidare. Det är ett intressant beslut, som inte motiveras.

Frågan blir likväl: Skall konsekvenserna av LOV-beslutet tas i form av många miljoner mer i anslag, eller i form av sämre vård till de äldre?

Sune Håkansson

Annons
Annons
Annons
Annons